การลงทะเบียนสำหรับคนไทย

❚ อัตราค่าลงทะเบียน

ประเภท อัตราค่าลงทะเบียน
ถึง 15 พฤศจิกายน 2566
อัตราค่าลงทะเบียนหน้างาน
27-29 พฤศจิกายน 2566
* หลัง 15 พฤศจิกายน สามารถลงทะเบียนได้ที่หน้างานในอัตราค่าลงทะเบียนเท่าเดิม *
สมาชิกราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย *
๓,๐๐๐ บาท ๓,๐๐๐ บาท
ไม่ใช่สมาชิกราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย
๖,๐๐๐ บาท ๖,๐๐๐ บาท
แพทย์อาวุโส **
(สมาชิกราชวิทยาลัยฯ ที่มีอายุตั้งแต่ 65 ปีเป็นต้นไป เกิดในปี 2501 และก่อนหน้านั้น)
ฟรี ฟรี
แพทย์ประจำบ้าน / แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ***
ฟรี ฟรี
Ultrasonography Workshop (Limited 24 seats) Fully booked
๖,๐๐๐ บาท ๖,๐๐๐ บาท
Welcome Pool Party
(November 27, 2023 / 6.00-9.00 pm)
๒,๕๐๐ บาท ๒,๕๐๐ บาท
Gala Dinner
(November 28, 2023 / 6.00-9.00 pm)
๓,๕๐๐ บาท ๓,๕๐๐ บาท
เข้าร่วมประชุมแบบออนไลน์
๑,๕๐๐ บาท ๑,๕๐๐ บาท
หมายเหตุ:
* ประเภทการลงทะเบียนแบบสมาชิกราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย ในนี้รวมถึง นักแก้ไขการได้ยิน นักอรรถบำบัด และ นักโสตสัมผัสวิทยา (ถือเป็นบุคลากรในสาขา ENT)
** การลงทะเบียนแบบแพทย์อาวุโส ท่านจะต้องแนบบัตรประจำตัว ที่แสดงว่าเป็นแพทย์อาวุโส (ที่ยังไม่หมดอายุ)
*** การลงทะเบียนแบบแพทย์ประจำบ้าน แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ท่านจะต้องแนบบัตรประจำตัว ที่แสดงว่าเป็นแพทย์ประจำบ้าน แพทย์ประจำบ้านต่อยอด (ที่ยังไม่หมดอายุ)

❚ ค่าลงทะเบียนรวม

  • ป้ายชื่อและเอกสารร่วมประชุม
  • การเข้าร่วมประชุมใน Session วิชาการ และ Exhibition
  • อาหารว่างและอาหารกลางวัน
  • การลงทะเบียนนี้สามารถเข้าร่วมประชุมได้ทั้งการประชุมวิชาการนานาชาติ ASHNO 2023 และการประชุมวิชาการประจำปีของราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย

❚ การชำระเงิน

(รับชำระเงินด้วยการโอนเงินเท่านั้น)
กรุณาโอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคาร: ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
สาขา: สภากาชาดไทย (0045)
ชื่อบัญชี: ประชุมวิชาการราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย
เลขบัญชี: 432-149408-3
ประเภท: ออมทรัพย์

การลงทะเบียนของท่านจะไม่สมบูรณ์ หากท่านยังไม่ได้แนบเอกสารหลักฐานการชำระเงินเข้าระบบ
เมื่อท่านทำการโอนเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาแจ้งการชำระเงินออนไลน์ คลิกที่นี่
หมายเหตุ: ในกรณีที่ท่านไม่สามารถแนบสลิปหลักฐานการชำระเงินผ่านช่องทางออนไลน์ตามที่ระบุด้านบนได้ ท่านสามารถส่งแจ้งหลักฐานมายังสำนักงานเลขานุการผ่านทาง e-mail: ashno2023@gmail.com

❚ การยกเลิกการลงทะเบียนและการคืนเงินค่าลงทะเบียน

การยกเลิกการลงทะเบียนท่านจะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรผ่านทาง e-mail: ashno2023@gmail.com เท่านั้น โดยนโยบายการคืนเงินดังนี้
  • ยกเลิกการลงทะเบียนภายใน 30 มิถุนายน 2566 คืนเงินให้ 70% ของค่าลงทะเบียน
  • ยกเลิกการลงทะเบียนภายใน 1 กรกฎาคม- 30 ตุลาคม 2566 คืนเงินให้ 50% ของค่าลงทะเบียน
  • ยกเลิกตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ไม่มีการคืนเงิน